• Hoş geldiňizHehuiAýna!

Biz hakda

biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Yancheng Hehui Glass Co., Ltd.” aýna şişany, aýna bacany, aýna çyrasy we beýleki aýna gaplaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Kompaniýamyz iň ýokary derejede milli ülňüleri we önümçilik ülňülerini kabul edýär we her böleginiň hilini üpjün etmek üçin her bir prosese berk gözegçilik edýär.Enjamlar müşderä gowşurylandan soň, enjamyň işleýşini giňişleýin öwreneris, soňra tehnologiýamyzy we hilimizi ýokarlandyrarys.

Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäherinde has köp zawodymyz bar20 ýyl iş tejribesi aýna önümçiliginde.2019-njy ýylda Ispaniýada we ABŞ-da daşary ýurt ammarlaryny döretdik.

Productshli önümlerimiz halkara hil standartlaryna laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.500-den gowrak işgärimiz bar we ýyllyk satuwymyz 45 million dollardan geçýär.Häzirki wagtda önümlerimiziň 100% -i dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.Önümçilik döwründe oňat enjamlaşdyrylan desgalarymyz we ajaýyp hil gözegçiligi müşderileriň doly kanagatlanmagyny kepillendirýär.Qualityokary hilli önümlerimiz we ajaýyp müşderi hyzmatymyz sebäpli Europeewropany, Amerikany, Afrikany we Aziýany öz içine alýan global satuw toruna eýe bolduk.Fransiýa, Germaniýa, Gollandiýa, ABŞ, Kanada, Günorta Afrika, Wýetnam, Taýland, Saud Arabystany, Birleşen Arap Emirlikleri we beýleki ýurtlar ýaly ýurtlar.“Hehui Glass” ýakyn wagtda bütin dünýäde täze müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Has köp önümi giňeltmek bilen birlikde, bütewilik, berklik, ýeňiş gazanmak we minnetdarlyk gymmatlyklaryna eýerýäris we Hytaýda we dünýäde belli aýna aksessuar kärhanasy bolmaga çalyşýarys.

Müşderilerimiziň köp sanlysy bar, Hehui aýnasyna islän wagtyňyz baryp bilersiňizTime.

Fakotrymyz

Fakotriýa1
Fakotrymyz
Facotry2
Facotry3

Daşary ýurt ammary

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyndaky ammar

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyndaky ammar

Ispaniýada artykmaç ammar

Ispaniýada artykmaç ammar

Sergi

LOS ANJELLERDE ABŞ-nyň müşderisine baryp görüň

LOS ANJELLERDE ABŞ-nyň müşderisine baryp görüň

KARTON IRERINE .ETIRIL. .N BILEN

KARTON IRERINE .ETIRIL. .N BILEN

MUNICH, Germaniýa HALKARA FAIR

MUNICH, Germaniýa HALKARA FAIR

LAS VEGAS, ABŞ Çilim çekmek sergisi

LAS VEGAS, ABŞ Çilim çekmek sergisi

DORTMUND, Germaniýa TOBAC sergisi
DORTMUND, Germaniýa TOBAC sergisi

DORTMUND, Germaniýa TOBAC sergisi

whatsapp