• Hoş geldiňizHehuiAýna!

Kalýan jamy (kellesi)

 • Lotus Hookah jamy

  HEHUI DIAMOND GLASS BOWL HOOKAH ŞISHA AKSESSORY

  Göwher dizaýny, çeňňek jamyny ýokary hilli edýär.Adaty ýylylyk dolandyryş enjamlaryna laýyk geliň we çilim çekeniňizde temmäki külüň döremegine sebäp bolmaýar.Käbäniň ortasyndaky ullakan deşik ajaýyp güýçli taýýarlanýar.Aýna tagamyny saklamaýar we aňsat arassa bolup biler.Silikon tutawaç, kelläňize islendik wagt degmäge mümkinçilik berýär.
  Temmäkiniň tagamy
  Kalbanyň tüsse materialy miweden ýasalýar we tar we nikotiniň düzümi gaty pes.Kalbanyň tagamlary miwe tagamlaryna we garyşyk tagamlara bölünýär.Miwe tagamlaryna şular girýär: alma, gök gül, garpyz, mämişi, ananas, şetdaly we kantalup…;garyşyk tagamlar öz içine alýar: kofe, kokteýl, kola, kapukino we ş.m. Şeýle hem şahsy islegiňize görä has köp zady saýlap bilersiňiz.tagamlar bilelikde garyldy.Şeýle hem çeňňekdäki suwa alma suwy, turş alça şiresi, üzüm şiresi, apelsin şiresi, limon şiresi, nar şiresi ýa-da gül ýagy, hatda şerap we ş.m. goşup bilersiňiz, bu “kokteýl usuly” tüssäniň tagamyny döredip biler. has güýçli, ysly we hoşboý ysly.

 • şişa buz çelegi 1-nji sahypa

  Şişa buz tutujy Precooler18.8mm (0.74inch) Aýna çeňňek buz çelegi, ähli Şişa modelleri bilen 18,8mm (0.74inch) kesilen

  • HEHUI GLASS-da siziň üçin ajaýyp, ýokary hilli aýna şişa buz tutujy bar.
  • Buz tutujy ýokary hilli borosilikat aýnadan ýasalýar.
  • 18,8 mm (0.74 dýuým) kesilen “Ice Catcher” öňünden sowadyjy, buz kublaryny goşup, tüssäni sowatmagy kepillendirýär.
  • Iýmit reňklemek, miweleri kesmek we ş.m. bilen bilelikde şişanyňyzyň gazany hakyky gözüňi özüne çekýär.
  • Buz tutujy 18,8 mm (0,74 dýuým) kesilenligi sebäpli, häzirki zaman suw turbalarynyň häzirki modeline diýen ýaly laýyk gelýär.
 • çeňňek buz çelegi

  Hookah Shisha DIY Çalt doňan tüsse sowuk buz çüýşesi kellesi fantastika Çiça Fit Led Art Narguile 18,8mm (0.74inch) / 24mm (0.94inch)

  • HEHUI GLASS-da siziň üçin ajaýyp, ýokary hilli aýna şişa buz tutujy bar.
  • Buz tutujy ýokary hilli borosilikat aýnadan ýasalýar.
  • 18,8mm (0.74inch) / 24mm (0.94inch) kesilen “Ice Catcher” öňünden sowadyjy, buz kublaryny goşup, tüsse sowadýan tüsse kepillendirýär.
  • Iýmit reňklemek, miweleri kesmek we ş.m. bilen bilelikde şişanyňyzyň gazany hakyky gözüňi özüne çekýär.
  • 18,8 mm (0,74 dýuým) kesilen we 24mm (0.94 dýuým) kesilen elýeterli.
 • reňkli kristal jamlar

  Dschinni shisha Dizaýn aýna kellesi Djinni Nero Kristal Aýna Hookah Kristal Bowl Kellesini düzýär

  Aýna kellesi Nero hrustal aýna şişa toplumy, şahsy şişanyň lezzeti üçin zerur zatlary hödürleýär.Her toplum size doly we ýokary hilli enjam hödürlemek üçin seresaplylyk bilen birleşdirildi.Bu toplum bilen başga bir zat hakda alada etmegiň zerurlygy ýok, güýçli yslar dünýäsine göni çümüp bilersiňiz.

 • reňkli kristal jamlar

  Kwasare ýylylyk dolandyryş enjamy çilim çekýän esbaplar üçin aýna jam

  Aýna kellesi Nero hrustal aýna şişa toplumy, şahsy şişanyň lezzeti üçin zerur zatlary hödürleýär.Her toplum size doly we ýokary hilli enjam hödürlemek üçin seresaplylyk bilen birleşdirildi.Bu toplum bilen başga bir zat hakda alada etmegiň zerurlygy ýok, güýçli yslar dünýäsine göni çümüp bilersiňiz.

 • Metal elektron çeňňek tüsse (1)
whatsapp