• Hoş geldiňizHehuiAýna!

Molýus tutujy

 • Howa çeňňegi

  HEHUI DIAMOND DIZayn GLASS MOLASSES HOKAH ÜÇIN KATÇY

  Çeňňek çilim çekýänler üçin iň esasy aksessuar bolan göwher aýna polýus tutujy bilen tanyşdyrmak.Bu täsin gural, ýeňip bolmajak çydamlylygy we termiki zarba garşylygy üçin ýokary hilli borosilikat aýna bilen elde ýasalan ajaýyp göwher dizaýnyny özünde jemleýär.Üç gözüňi özüne çekiji reňkde bar - açyk, gök we çal - bu polýus tutujy, çilim çekmek tejribäňizi ýokarlandyrmagyň iň oňat usulydyr.

 • gijeki polýus tutujy

  Kalok Şişanyň çilim çekýän aksessuarlary üçin ýokary hilli goşa aýna aýna kellesi dizaýn polýus tutujy

  Şişa çilim çekmek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin döredilen innowasion aksessuar bolan Kellesi Luminous Molasses Catcher bilen tanyşdyrmak.Qualityokary hilli goşa aýna aýnadan ýasalan bu polýus kollektor, gündelik ulanylyşyň berkligine çydamlydyr.Özboluşly kellesi dizaýny, çeňňek gurnamaňyza ajaýyp we ajaýyp täsir edýär we islendik kolleksiýa ajaýyp goşant goşýar.

 • Kömür çeňňek

  Içindäki reňkli turbalarda çeňňek aksesuarlaryny doldurmak üçin zolakly globus şar aýnasy tutujy

  Reňkli turbalar bilen doldurylan we zolakly aýna dokumasy bilen bezelen aýna polýus kollektoryny hödürlemek, islendik şişa söýgülisi üçin hökmany esbap.Bu önüm, çilim çekmegiň umumy tejribesini ýokarlandyrmak üçin işlemegi we estetikany birleşdirýär. Qualityokary hilli aýnadan ýasalan bu polýus kollektory, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün etmek üçin ýeterlik derejede berkdir.Içindäki reňkli turbalar tutuja özboluşly täsir edýär we gözüňi özüne çekiji aksesuar edýär.Surfaceer ýüzündäki aýna dokumasy önümiň umumy görnüşini we duýgusyny hasam güýçlendirýär we islendik çeňňek gurnamasyna ajaýyp goşundy edýär.

 • Tutýan Hookah Şişa

  Çeňňek çilim çekmek üçin 3 ýaragly lýuks öwrümli ýürek dizaýny

  Çilim çekmek tejribesini ýokarlandyrmak isleýän hyjuwly çeňňek höwesjeňi üçin iň oňat çeňňek aksessuarlary “Twisted Heart Molasses Catcher”.El bilen ýasalan bu önüm, külüň zeýkeşiň aşagyndan gaçmazlygy üçin, pekmezleri we ýaglary ýygnamaga mümkinçilik berýän oýun çalşygydyr.“Twisted Heart Molasses Catcher” bilen bulaşyk we göze ilmeýän çeňňekler bilen hoşlaşyň. Bu polýus kollektorynyň ýürek şekilli dizaýny diňe bir özüne çekiji bolman, eýsem işleýär.Tutýan adamyň çeňňek jamy üçin durnukly goldaw we deňagramlylygy üpjün edýän 3 sany berk goly bar.18/8 kesilen armatura kesilen, agyr ulanylanda-da tutujynyň çydamlylygyny üpjün edýär.Mundan başga-da, “Twisted Heart Molasses Catcher” suw turbalarynyň köpüsine laýyk gelýär we ony çeňňek esbaplaryna köp taraply we möhüm goşundy edýär.

 • Uly aýna Şişa

  4D Dört kelleli ýüzler, Hookah Şisha aksesuarlary üçin aýna aýna tutujy

  4D Dört taraply kellesi aýna polýus tutujy.Bu ýokary hilli önüm, artykmaç polýuslary gabamak, çeňňegiňizi bulaşdyrmazlyk we tüsse tagamyňyzy gowulaşdyrmak arkaly çilim çekmek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin döredildi.Qualityokary hilli aýnadan ýasalan we dört kelleli dizaýny bolan bu aksessuar, çilim çekýän islendik çilimkeş üçin hökmany zat.

 • Göçme çeňňek

  Çeňňek çilim çekmek üçin reňkli iňňeler bilen aýna top şekilli polýus tutujy

  Iň soňky çeňňek esbaplarymyzy - çeňňek şişasy üçin aýna polýus tutujy!Bu önüm, suw turbasyna ýetýän polýusyň mukdaryny azaltmak we has tüsse çykarmak bilen çeňňek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin ýörite işlenip düzülendir. Qualityokary hilli aýnadan ýasalan bu polýus tutujy çydamly we çeňňekleriň köpüsine laýyk gelýär.Gurmak we aýyrmak aňsat, çeňňegi gurmak üçin amatly goşundy.Tutujy, polýuslary gabap, tüssäniň suwa girmeginiň öňüni alýan birnäçe açyklygy öz içine alýar.

 • Kalýan lomaý

  Şişa Hookah turbalary üçin polýus tutujy konus 18/8 Kesilen gysgyç gaty durnuk 4 ýarag

  Iň soňky önümimiz bilen tanyşdyrmak, Şişa Hookah turbalary üçin Molasses tutujy konus 18/8 Kesilen gysgyç gaty durnuk 4 ýarag.Bu ajaýyp önüm, şişanyň çeňňek tüssesiniň turbanyň baldaklarynda ýygnanan polýuslardan gelip çykýan ýakymsyz netijelerden başga hiç hili arassa, arassa we ýylmanak bolmagyny üpjün etmek üçin ýörite döredildi. Biziň Molasses Catcher Cone täç dizaýnyny görkezýär. diňe ajaýyp görünýär, ýöne islendik islenmeýän pekmezleri ele almaga kömek edýär, bu bolsa islendik çynlakaý çilimkeş üçin zerur esbap bolýar.Müşderimiziň isleglerine laýyk gelýän iki görnüşde, aýna polýus tutujy ýa-da kül tutujy.Tutýan dört eli oňa gaty durnukly saklaýar we konus dizaýny onuň mümkin boldugyça netijeliligini üpjün edýär.

 • futbol polýus tutujy

  Futbol golf şar dizaýny, Hookah Şisha aksessuarlary üçin aýna aýna tutujy

  Iň soňky çeňňek esbaplarymyzy - çeňňek şişasy üçin aýna polýus tutujy!Bu önüm, suw turbasyna ýetýän polýusyň mukdaryny azaltmak we has tüsse çykarmak bilen çeňňek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin ýörite işlenip düzülendir. Qualityokary hilli aýnadan ýasalan bu polýus tutujy çydamly we çeňňekleriň köpüsine laýyk gelýär.Gurmak we aýyrmak aňsat, çeňňegi gurmak üçin amatly goşundy.Tutujy, polýuslary gabap, tüssäniň suwa girmeginiň öňüni alýan birnäçe açyklygy öz içine alýar.

 • kelläni arassalaýjy

  “HEHUI DOUBAL GLASS WALL SKULL MOLASSES HOOKAH” KATÇY

  Iň soňky çeňňek esbaplarymyzy - çeňňek şişasy üçin aýna polýus tutujy!Bu önüm, suw turbasyna ýetýän polýusyň mukdaryny azaltmak we has tüsse çykarmak bilen çeňňek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin ýörite işlenip düzülendir. Qualityokary hilli aýnadan ýasalan bu polýus tutujy çydamly we çeňňekleriň köpüsine laýyk gelýär.Gurmak we aýyrmak aňsat, çeňňegi gurmak üçin amatly goşundy.Tutujy, polýuslary gabap, tüssäniň suwa girmeginiň öňüni alýan birnäçe açyklygy öz içine alýar.

 • Şişa Nargile

  18.8MM bilelikdäki ululygy, Hookah Şişa aksessuarlary üçin 12 iňňe top polýus tutujy

  Çeňňek şişasy üçin aýna polýus tutujy!Bu önüm, suw turbasyna ýetýän polýusyň mukdaryny azaltmak we has tüsse çykarmak bilen çeňňek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin ýörite işlenip düzülendir. Qualityokary hilli aýnadan ýasalan bu polýus tutujy çydamly we çeňňekleriň köpüsine laýyk gelýär.Gurmak we aýyrmak aňsat, çeňňegi gurmak üçin amatly goşundy.Tutujy, polýuslary gabap, tüssäniň suwa girmeginiň öňüni alýan birnäçe açyklygy öz içine alýar.

 • ak polýus tutujy

  Hookah Şişa çilim çekmek üçin ýumurtga dizaýn aýna polýus tutujy

  Iň soňky çeňňek esbaplarymyzy - çeňňek şişasy üçin aýna polýus tutujy!Bu önüm, suw turbasyna ýetýän polýusyň mukdaryny azaltmak we has tüsse çykarmak bilen çeňňek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin ýörite işlenip düzülendir. Qualityokary hilli aýnadan ýasalan bu polýus tutujy çydamly we çeňňekleriň köpüsine laýyk gelýär.Gurmak we aýyrmak aňsat, çeňňegi gurmak üçin amatly goşundy.Tutujy, polýuslary gabap, tüssäniň suwa girmeginiň öňüni alýan birnäçe açyklygy öz içine alýar.

 • kömelek aýna polýus tutujy

  HEHUI JELLYFISH GLASS MOLASSES HOKAH ÜÇIN KATÇY

  Iň soňky çeňňek esbaplarymyzy - çeňňek şişasy üçin aýna polýus tutujy!Bu önüm, suw turbasyna ýetýän polýusyň mukdaryny azaltmak we has arassa tüsse çykarmak bilen çeňňek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin ýörite döredildi.

  Qualityokary hilli aýnadan ýasalan bu polýus tutujy çydamly we çeňňekleriň köpüsine laýyk gelýär.Gurmak we aýyrmak aňsat, çeňňegi gurmak üçin amatly goşundy.Tutujy, polýuslary gabap, tüssäniň suwa girmeginiň öňüni alýan birnäçe açyklygy öz içine alýar.

 • Howa çeňňegi

  HEHUI BIG SKULL MOLASSES HOOKAH ÜÇIN KATÇY

  Çeňňek höwesjeňleri üçin iň uly aksessuar - uly kelleli aýna polýus tutujy bilen tanyşdyrmak!Bu täzeçillik eseri, çeňňegiň baldaklaryndan aşak düşýän pekmezleri ýygnap, sessiýaňyzy has arassa we lezzetli saklamak üçin çeňňek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin döredildi.Açyk we gök reňklerde bar bolan bu kollektor, islendik çeňňek afikionado üçin hökmany zat.

 • Köp çeňňek

  HEHUI PINK HEÜREK HOKAH ÜÇIN KOLÇY

  Iň täze önümimiz bilen tanyşdyrmak, Aýna Globe Ball Molasses Catcher Gülgüne ýürek dizaýnyny dolduryň.Çeňňek söýýänler we çilim çekýänler üçin bu kolleksiýaňyza goşmak üçin hökmany esbapdyr.Aýna polýus kollektorymyz, çilim çekmek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin döredilen özboluşly kül ýygnaýjydyr. Bu elde ýasalan tozan tutujy, aýna obeer şarynyň içinde gülgüne ýürek dizaýnyny özünde jemleýär.Tejribeli hünärmenlerimiz tarapyndan döredilen çylşyrymly jikme-jiklikler bu tozan ýygnaýjyny diňe bir işlemän, eýsem owadan hem edýär.Sferik şekil, külüň gapyň içinde galmagyny üpjün edýär, islenmeýän galyndylaryň çeňňege düşmeginiň ýa-da planşetde ýaýramagynyň öňüni alýar.

 • oktopus polýus tutujy whie

  Haýwan oktopus şekilli dizaýny 4 çeňňek aýna bilen çeňňek aýna tutujy

  Bu owadan we çylşyrymly eser, rahatlygy göz öňünde tutup elde ýasalýar.Onda aýnanyň içindäki haýwan sekiz şekili bar, islendik ýygnanyşykda söhbetdeşlige başlajakdygy şübhesiz.“Octopus” aýna polýus tutujy, çilim çekmek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir, iň ýokary howa akymyna mümkinçilik berýän we ýakymly, rahat çyzgy döredýän 4 aýna turba.

 • iň oňat çeňňek esbaplary

  HEHUI HOOKAH ÜÇIN BOL MOLASSES KESELI

  Iň soňky çeňňek esbaplarymyzy - çeňňek şişasy üçin aýna polýus tutujy!Bu önüm, suw turbasyna ýetýän polýusyň mukdaryny azaltmak we has tüsse çykarmak bilen çeňňek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin ýörite işlenip düzülendir. Qualityokary hilli aýnadan ýasalan bu polýus tutujy çydamly we çeňňekleriň köpüsine laýyk gelýär.Gurmak we aýyrmak aňsat, çeňňegi gurmak üçin amatly goşundy.Tutujy, polýuslary gabap, tüssäniň suwa girmeginiň öňüni alýan birnäçe açyklygy öz içine alýar.

whatsapp